dilluns, 28 de març del 2011

Resultats del cens d'ocells hivernants 2011

Tot i que amb força retard, pengem els resultats del cens d'hivernants a Girona i rodalies d'aquest hivern 2010-2011. El cens es va realitzar el mes de gener de 2011:

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 351 (2010: 356, 2009: 360)
Xarxet (Anas crecca) 4
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 14
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14
Martinet blanc (Egretta garzetta) 14
Esplugabous (Bubulcus ibis) 612 (2010: 796, 2009: 886)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 87 (2010: 89, 2009: 92)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Fotja (Fulica atra) 3
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 37
Gavià argentat (Larus michahellis) 90
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 6
Becadell (Gallinago gallinago) 4
Xivitona (Actitis hypoleucos) 3
Blauet (Alcedo atthis) 5
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 25
Cuereta blanca (Motacilla alba) 38
Merla d'aigua (Cinclus cinclus) 1

Cal agrair per dedicar part del seu temps a col·laborar amb el cens a:
Hubert Mas, Carles Pibernat, Josep Rost, Ivan Bustamante, Helena Perxacs, Narcís Rubio, Josep Barberà, Jaume Oliveras i els altres volutaris que van venir també a comptar esplugabous a la tarda.